Verdiendring markedsbaserte aksjer pr. 31.12

markedsbaserte aksjer

Konto 1801 Verdiendring markedsbaserte aksjer må ses i sammenheng med konto 1800 Markedsbaserte aksjer.  Dette gjelder først og fremst børsnoterte aksjer og foretak som kjøper og selger aksjer.

Konto 1800 er kontoen som skal brukes gjennom året. Saldoen på konto 1800 skal til enhver tid reflektere kostprisen for de aksjene som er i behold. Det betyr følgende: Ved aksjekjøp skal hele bilaget bokføres til debet på konto 1800 (motkonto er kredit bank/megler). Ved aksjesalg skal kostpris for de solgte aksjer trekkes ut (krediteres) fra konto 1800 (motkonto er debet bank/megler).

Ved et aksjesalg er det naturlig at det er en differanse mellom kostprisen som skal krediteres 1800 og det beløpet som kommer inn på konto for bank/megler. Differansen er enten gevinst eller tap. Gevinst skal krediteres 8074 «Gevinst på aksjer, EK-bevis og fond». Tap skal debeteres 8174 «Tap på aksjer, EK-bevis og fond».

Når alle bilag for året er bokført, skal saldo på konto 1800 (fortsatt) være virkelig kostpris på de aksjene som er i behold pr. 31.12.

Hva så med konto 1801 Verdiendring markedsbaserte aksjer?

Logikken for bruk av konto 1801 er denne: Finn virkelig verdi (børsverdi) på aksjene pr. 31.12. Sammenlign denne med kostpris. Sørg for at saldo på konto 1801 settes slik at summen av konto 1800 og 1801 blir lik markedsprisen for alle aksjene.

Du kan oppleve at konto 1801 være til kredit (urealisert tap) noen år, mens den andre år er til debet (urealisert gevinst). Derfor betyr ikke endringen på konto 1801 noen ting. Pr. 1.1. var det gjerne en helt annen aksjeportefølje enn den som er 31.12. Endringen på konto 1801 er uinteressant. Det eneste som betyr noe er hvilket beløp kontoen skal ha pr. 31.12. for å få saldo på konto 1800 + 1801 til å være lik markedsverdien pr. 31.12. Du får et beløp som skal være saldo på konto 1801 pr. 31.12 (UB). Når du trekker IB-saldo fra UB-saldo får du endringen som skal bokføres.

Endringen på konto 1801 bokfører du i ett bilag. Hvis det er verdiøkning (debet konto 1801) fører du denne til kredit på konto 8080 Verdiøkning markedsbaserte finansielle omløpsmidler. Verdireduksjon fører du til debet på konto 8100 Verdireduksjon markedsbaserte finansielle omløpsmidler.

I næringsoppgavens side 4 og øvrige ligningspapirer må det tas hensyn til at årets endring i omvurdering av aksjeverdier (på samme måte som utbytte, aksjegevinst og aksjetap) under fritaksmetoden skal trekkes ut slik at beløpet ikke går inn i skattbart overskudd.

 

Mvh.
Sigurd Renander
Excel-utvikler og statsautorisert revisor

 

 

About the Author Sigurd Renander

Sigurd Renander her, jeg er statsautorisert revisor i iExcel AS, og utvikler den mest fleksible og praktiske programvare for regnskap i mindre bedrifter og organisasjoner. Jeg gir nybegynnere råd og mer avanserte brukere tips slik at de bedre kan lykkes med bokføringen. Systemene er tilgjengelig på www.iexcelbooks.no

Leave a Comment: