Periodiseringer hver måned eller ikke?

Innledning

Periodisering er betegnelsen som brukes på fordeling av inntekter og kostnader i korrekt periode. Et annet ord for det samme er tidsavgrensning. Regnskapsloven har bestemmelser om dette i § 4-1, Grunnleggende regnskapsprinsipper. Bestemmelsen som gjelder årsregnskapet, sier at inntekt skal resultatføres når den er opptjent og at kostnader skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt. Små foretak kan fravike disse prinsippene hvis det kan anses å være god regnskapsskikk for små foretak (se www.regnskapsstiftelsen.no/?did=9195799). Alle som driver næring er skattepliktige. Skatteloven har egne periodiseringsbestemmelser som må næringsdrivende må følge. 

Kostnad/nytte

Erfaring viser at mange regnskapsførere er overdrevent opptatt av å periodisere kostnader hver måned. Det er ikke annet enn å kaste bort tid og klientens penger når de hver måned foretar en rekke periodiseringer av kostnadsposter som forsikringer, husleie, strøm.

For småbedrifter som ikke bruker regnskapet til annet enn årsregnskap og ligningspapirer burde valget være enkelt; Unngå periodiseringer gjennom året! Årsaken er enkel. Periodiseringer tar mye tid for alle involverte. Først bruker regnskapsfører mye tid på å foreta beregning og bokføring. Deretter bruker revisor mye tid på å kontrollere og vurdere grunnlaget for periodiseringene. Selskapets administrasjon bruker også mye tid på å forstå føringene. Det blir rett og slett altfor mye arbeid til ingen nytte. Tid er penger, og bortkastet tid er bortkastede penger.

Om selskapet har varelager som kun telles opp og justeres i regnskapet ved hvert årsskifte, blir fokuseringen på å periodisere småkostnader enda mer absurd. Resultatregnskapet vil alltid vise feil når vareforbruket ikke er justert for endringer i varelager. Til tross for dette fortsetter mange regnskapsførere å periodisere småposter.

Ett unntak: De fleste lønnssystemer beregner automatisk avsetning til feriepenger og arbeidsgiveravgift av feriepenger. Dette er avsetninger faktisk kan gå like fort om de gjøres hver måned. Slike avsetninger blir skilt ut på egne konti, og er derfor enkle å forstå og enkle å revidere for selskapets revisor.

Rådet er:

Bruk sunn fornuft når det gjelder periodiseringer i månedsregnskapene. Sørg for at regnskapsfører aldri utfører mer arbeid enn det er behov for. Også ved årets utgang kan en rekke periodiseringer droppes i småbedrifter. Der det er egne skattemessige periodiseringer, som f.eks. for avskrivninger på driftsmidler, er det lurt å la de regnskapsmessige avskrivningene følge de skattemessige.

About the Author admin

Leave a Comment: