Kostnad eller eiendel?

På debetsiden i balansen har vi eiendeler, mens på debetsiden av resultatregnskapet finner vi kostnader. Det finnes en grense for når kostnader går over til å bli eiendeler. Tilsvarendre grense finnes for når eiendeler går over til å bli kostnader.

Ved anskaffelsen må man ta stilling til hvorvidt den er en kostnad eller en eiendel. For driftsmidler bestemmes dette av kostpris og levetid. Med kostpris > 15.000 kroner og levdtid på > 3 år, er det aktiveringsplikt etter skatteloven. Ofte lar man regnskapsmessig behandling følge den skattemessige behandlingen. Gjennom avskrivninger blir eiendelen gradvis kostnadsført.

I andre tilfeller er det snakk om en kostnad som helt spesifikt er knyttet til et prosjekt som skal gi inntekter i fremtiden. Det kan da være snakk om å samle slike kostnader og føre de opp i balansen som eiendel.

Regelverket rundt kostnad/eiendel problematikken kan være svært kompleks i store selskaper. Skattereglene har egne bestemmelser som avviker fra regnskapsreglene, og de som rapporterer etter IFRS (International Financial Reporting Standards) står overfor enda et sett med avvikende regler.

Trøsten for oss med småselskaper er at dette området er ganske oversiktlig, og at det oftest kun er skattereglene som gir absolutte krav. En rettskraftig dom fastslo i sin tid at en bærbar PC hadde levetid på mer enn 3 år i det bestemte tilfellet. Dommen har vært brukt av ligningsmyndighetene til å nekte direkte kostnadsføring av PC’er. Mye vann har runnet ut i havet siden dommen ble felt, og utviklingen går sin gang raskere og raskere. Det er vel mye som taler for at dommen ville få et annet utfall i 2010.

About the Author Sigurd Renander

Sigurd Renander her, jeg er statsautorisert revisor i iExcel AS, og utvikler den mest fleksible og praktiske programvare for regnskap i mindre bedrifter og organisasjoner. Jeg gir nybegynnere råd og mer avanserte brukere tips slik at de bedre kan lykkes med bokføringen. Systemene er tilgjengelig på www.iexcelbooks.no

Leave a Comment: