Disponering av resultatet for 2014

Regnskapet må balansere

Forstå hvordan du skal bokføre den aller siste posteringen i regnskapet for 2014. Dette er viktig for å avslutte året med balanse i regnskapet og for at at inngående balanse for 2015 skal bli riktig.

Her i dette blogginnlegget får du gode tips til hvordan dette gjøres for både aksjeselskaper og personlige foretak

Debet-Kredit må stemme for alle Resultatkonti og alle Balansekonti separat
At saldobalansen går i null betyr ikke at resultatet er disponert korrekt. Du får bedre kontroll på om resultatdisponeringen er feil om du ser på kontiene 1000 – 2999 (BALANSEKONTI) isolert. Summen av balansekonti skal gå i NULL. Om du bruker Excel-regnskapssystemet iExcel Regnskapsbok Premium, kan du enkelt finne ut dette ved å markere alle beløpscellene i Saldobalansen for konto 1000-2999. Nederst til høyre på skjermen i Excel-vinduet vises summen av merkede celler. Om resultatet er riktig disponert vil beløpet som vises være kr. 0,00.

Bruker du et annet regnskapssystem kan du eksportere eller kopiere saldobalansen til et Excelregneark for at Excel skal ta summeringen.

Sett at du får beløpet +2000 i sum balansekonti, og saldobalansen ellers stemmer: Da mangler du en KREDIT- postering på kr. 2.000. Denne beløpet skal til kredit på en Egenkapitalkonto.

Gjør du samme øvelse for konto 3000 – 9990 (Resultatkonti), finner du ut at summen av alle resultatkonti er MOTSATT av beløpet du fikk for Balansekontiene. Ellers ville jo saldobalansen ikke gått i null. Får du opp beløpet kr. -2000 ved å summere alle resultatkontiene, vet du at det er større inntekter enn kostnader. Det mangler en DEBET-postering på kr. 2.000 for at resultatet skal være disponert.

Det er vanlig å bruke faste konti for resultatdisponeringen. Her eksempel for et aksjeselskap:

Overskudd:
Debet 8960 Overføring til annen egenkapital
Kredit 2050 Annen egenkapital

Underskudd:
Debet 2050 Annen egenkapital
Kredit 8970 Overføring fra annen egenkapital
Resultatet må disponeres også i personlige foretak:

I personlige foretak er skatter ikke en foretakskostnad. Derfor skal skatter ikke bokføres i resultatregnskapet eller avsettes som kostnad i regnskapet. Skattene er eierens privatsak, og skal belastes (debeteres) konto 2060 Privatkonto (evt. separat egenkapitalkonto for eierens skatter).

For personlige foretak skal det være minst 2 egenkapitalkonti: 2050 Eiers Kapital (Kapitalkonto) og 2060 Privatkonto. Det er ok å ha færrest mulig konti, og derfor holder det med disse to. Ved året slutt skal overskudd/underskudd overføres konto 2050 Kapitalkonto. I tillegg skal saldoen på konto 2060 også overføres til konto 2050 Kapitalkonto. Når årsoverskuddet er disponert riktig skal saldo på konto 2060 Privatkonto være kr. 0,00, og summen av alle balansekonti skal være 0,00. Kapitalkontoen er den egenkapitalkontoen som skal ha saldo pr. 31.12.2014. Saldoen vil overføres til 2015 og fremkomme som IB pr. 1.1.2015.

Aksjeselskaper med skattbart overskudd:

Et aksjeselskap som har skattepliktig overskudd, skal først beregne og bokføre skattekostnad før resultatet blir disponert. Hvis styret ønsker å foreslå utbytte, er dette også noe som skal avsettes for, før resultatdisponeringen.

Bokføringen av avsetning til skatter og utbytte bokføres slik:
Skatter:
Debet 8300 Betalbar skatt (Kostnad)
Kredit 2510 Betalbar skatt, ikke utlignet (Gjeld)

Utbytte:
Debet 8920 Avsatt utbytte (Kostnad)
Kredit 2800 Avsatt utbytte (Gjeld)

Når regnskapet er ferdig og resultatet disponert for 2014 kan saldobalansen overføres til regnskapssystemet for 2015. I mellomtiden kan man benytte overføring av foreløpige tall. Det er viktig å kontrollere at IB-tallene i 2015 (og fjorårstallene for 2014 i 2015-regnskapet) er identiske med endelig regnskap for 2014.

I eksemplene brukes kontonumrene i iExcel Regnskapsbok Premiums kontoplan. iExcel er et genialt konsept hvor små virksomheter og kloke hoder tilbys Excel-systemer for regnskapsføring, fakturering og lønnskjøring.

About the Author Sigurd Renander

Sigurd Renander her, jeg er statsautorisert revisor i iExcel AS, og utvikler den mest fleksible og praktiske programvare for regnskap i mindre bedrifter og organisasjoner. Jeg gir nybegynnere råd og mer avanserte brukere tips slik at de bedre kan lykkes med bokføringen. Systemene er tilgjengelig på www.iexcelbooks.no

Leave a Comment: