All posts by Sigurd Renander

Stiftelse av AS og NUF

Aksjelovens § 2-5 stiller krav om at aksjeselskapet kun kan dekke stiftelsesomkostninger dersom de er angitt i stiftelsesdokumentet og aksjonærene har betalt inn dette ut over aksjekapitalen. I slike

Les mer

Årsoppgjørsdisposisjoner – resultatdisponeringer

Når du kommer til slutten av året skal både resultatregnskap og balanse gå i null. Sum saldi på resultatregnskapets konti utgjør posten «Årsresultat» (evt. «Årets overskudd»

Les mer

Kostnad eller eiendel?

På debetsiden i balansen har vi eiendeler, mens på debetsiden av resultatregnskapet finner vi kostnader. Det finnes en grense for når kostnader går over til å bli eiendeler. Tilsvarendre grense finnes

Les mer