Årsoppgjørsposteringer og resultatdisponering 2019

Regnskapet for 2019 er ikke ferdig før årsresultatet er overført til egenkapitalen

Dropper du å overføre resultatet, kommer du til å merke det! Du får differanse i inngående balanse i 2019-regnskapet. Beløpene på debetsiden i balansen (sum eiendeler) stemmer ikke med sum av beløp kreditsiden (sum egenkapital + sum gjeld).

Det beste er derfor å overføre resultatet som det aller siste bilaget i 2019 og kontrollere at summen av kontiene 1000 – 1999 = summen av konti 2000 – 2999. Sørg også for å få med desimaler i regnestykket.

Hvordan sjekke om resultatet er disponert?

Dagens regnskapsprogrammer har debetposteringer med pluss-fortegn mens kreditposteringer har minus-fortegn. Normalt sett vil alle debetkonti har pluss-saldo og kreditkonti har minus-saldo.

Du kan se Sum Eiendeler mot Sum Gjeld og Egenkapital og se beløpene er like (med motsatt fortegn). Bruker du verdens beste Excelbaserte regnskapsprogram, iExcel Regnskapsbok Premium, kan du bare merke beløpscellene for balansekonti i Saldobalansen og finnes summen nede til høyre i statuslinjen. Enkelt og greit.

Finner du avvik fra null, betyr det at årsresultatet ikke er overført, evt. at beløpet ikke er oppdatert. Husk å få med desimaler i overføringen for å unngå øredifferanse i neste års IB-tall.

 

Disponeringer og overføringer 2019 for Aksjeselskap

For aksjeselskaper kan det være aktuelt med avsetning for BETALBAR SKATT (24 % av skattepliktig årsoverskudd) og UTBYTTE (begrenset til fri egenkapital m.m.).

Prosessen tar du i denne rekkefølgen:

 1. Finn skattemessig resultat og beregn betalbar skatt. Kladd gjerne selvangivelsen for å v’ære helt sikker på skattepliktig inntekt.
 2. Beregn maksimalt utbytte hvis styret ønsker utbytte, og finne ut hvilket beløp styret ønsker å foreslå som utbytte til generalforsamlingen.
 3. Resten av årsoverskuddet (dvs. etter utbytte) overføres til egenkapitalen.

 

Finn skattemessig resultat og beregn betalbar skatt (kun Aksjeselskaper)

Beste måten å finne skattemessig resultat på er følgende:

 1. Gå inn på Altinn og opprett eller velg RF-1028 Skattemelding for formues og inntektsskatt (tidligere kalt Selvangivelse)
 2. Når Hovedskjemaet er opprettet, gå til Oversikt – Skjema og vedlegg: Legg til RF-1167 Næringsoppgave 2
 3. Fyll inn foreløpige tall for postene i resultatregnskap og balanse (iExcel Regnskapsbok Premium gir automatisk tallene for hver post i Næringsoppgaven slik at det bare er å kopiere eller taste tallene inn i Altinn)
 4. Fyll inn foreløpige tall for permanente forskjeller, dvs. ulike tilbakeføringer og tillegg som du finner nederst i skjemaet.
 5. Legg til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 2016. Fyll inn dette som en foreløpig kladd, hvor formålet nå er å se om det er endring i midlertidige forskjeller og i tilfelle finne ut med hvilket beløp. Legg merke til om endringen gir en skatteøkende eller skattereduserende forskjell.
 6. Gå tilbake til Næringsoppgave 2 (RF-1167) og gå til «Andre poster». Her legger du inn endring i midlertidige forskjeller fra RF-1217 i post 0670 (tillegg i inntekt) eller post 0870 (fradrag i inntekt).
 7. Når du så går videre til Beregning av næringsinntekt, finner du i post 0999 det beløpet som skal overføres til RF-1028 Skattemeldingen.
 8. Gå til Hovedskjema (RF-1028) og legg inn positiv næringsinntekt i post 201, eller negativ næringsinntekt i post 222.
 9. Hadde selskapet fremførbart underskudd året før? Legg inn det underskuddet du kan anvende i post 232.
 10. Post 260 viser etter dette Skattepliktig inntekt
 11. Hvis underskudd avsettes kr. 0 i skatt, Hvis overskudd avsettes 25 % av post 260 til kredit på konto 2510 Betalbar skatt, ikke utlignet. Debetkonto er 8300 Betalbar skatt. Står det igjen en rest fra tidligere, føres den også til konto 8300.

Hvorfor dette er beste metode: Selv om det virker som en tungvint måte, så er metoden en vinner om du ser på litt lengre tidshorisont. Du får opprettet skjemaer og fylt inn tallene du like vel må fylle inn senere. Du får en kladd som gir deg riktig skattemessig resultat og skatteavsetning. Etter bokføring av skatten og andre disponeringer og overføringer, har du fått noen endringer som du går tilbake til Altinn for å justere der. Det tar ikke lang tid før du er klar for å sende inn Skattemeldingen også.

 

Finn maksimalt utbytte og la styret bestemme størrelsen på det.

Det er styret som skal foreslå om det skal deles ut utbytte og hvor stort det skal være. Det finnes lovbestemte begrensninger i hvor mye som kan deles ut, og dette må styret forholde seg til. Årsregnskapet som legges frem for generalforsamlingen skal inneholde styrets forslag til utbytte.

Utbytte er ikke lenger skattefritt. Selv om den generelle skattesatsen ble redusert fra 25 % i 2016 til 24 % i 2017 (og videre til 23% i 2018) gir beregningsmetoden for utbytteskatt en litt annen effektiv skatteprosent. Den er for 2017 på 29,76 % (og 30,59 % for 2018).

Styret og aksjonærene må selvsagt vurdere utbytteskatten når det skal bestemme om utbytte skal foreslås utdelt.

Bestemmelsene om hva som er lovlig utbytte finner du i Aksjeloven

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-44/KAPITTEL_8-1#%C2%A78-1

Det er viktig å holde seg innenfor lovens rammer for utbytte. Skattemyndighetene slår hardt ned på ulovlig utdelt utbytte og beskatter dette hardere gjennom å omklassifisere dette til ordinær lønn. Altinn beskriver ulovlig utdelt utbytte som underslag, og at det skal tilbakeføres selskapet.

 

Årsoverskudd etter eventuelt utbytte skal overføres til Egenkapitalen

Finn størrelsen på årsresultatet etter utbytte og bokfør beløpet med desimaler som en postering som skal få balansen debet/kredit til å bli kr. 0,00.

Det vil så å si alltid være konto 2050 Annen egenkapital som skal være primær konto for denne føringen (enten debet eller kredit). Noen som har akkumulert underskudd bruker kanskje konto 2080 Underskudd, men det er ikke nødvendig. Konto 2050 Annen egenkapital fungerer perfekt både for kreditsaldo (akkumulert overskudd) og debetsaldo (akkumulert underskudd).

Sett udisponert resultat til debet eller kredit på konto 2050 slik at balansen stemmer. Hvis motkontoen er kreditpost, betyr det at underskudd og egenkapitalen minker. Derfor setter du inn kreditkonto 8970 Overføring fra annen egenkapital. Hvis motkontoen er debetpost er det overskudd og egenkapitalen øker. Da setter du inn debetkonto 8960 Overføring til annen egenkapital.

 

Resultatdisponering i ENK

Enkeltpersonforetak skal ikke avsette til skatter og heller ikke dele ut noe utbytte. Foretaket har imidlertid minst 2 egenkapitalkonti, nemlig Eierens KAPITALKONTO og Eierens PRIVATKONTO. Gjennom året er det kun Privatkontoen det skal bokføres på. Kapitalkontoen skal kun endres pr. 31.12, i årets siste bilag.

Det er to føringer til Kapitalkontoen hvert år:

 • Overføring av Privatkonto (og evt. andre egenkapitalkonti som er opprettet for å spesifisere Eiers skatter, Eiers uttak o.l.). Etter overføringen er det kun en Egenkapitalkonto som skal stå igjen med beløp, og det er konto 2050 Eierens Kapitalkonto.
 • Overføring av Årets resultat (fra resultatregnskapet) til konto 2050 Kapitalkonto.

Prinsippene for overføring av årsresultat er samme som for Aksjeselskap over. Motkonto for resultatoverføringen er enten 8960 eller 8970 avhengig av om det er årsoverskudd eller -underskudd.

 

18. mars 2020
Sigurd Renander
statsautorisert revisor

About the Author Sigurd Renander

Sigurd Renander her, jeg er statsautorisert revisor i iExcel AS, og utvikler den mest fleksible og praktiske programvare for regnskap i mindre bedrifter og organisasjoner. Jeg gir nybegynnere råd og mer avanserte brukere tips slik at de bedre kan lykkes med bokføringen. Systemene er tilgjengelig på www.iexcelbooks.no

Leave a Comment: