Årsoppgjørsdisposisjon i aksjeselskap

Du er regnskapsfører og tror du har bokført alle bilag. Det er imidlertid ett bilag som gjenstår, og som ikke du skal glemme!
Det er viktig at du overfører årsresultatet til balansen. Denne overføringen blir gjerne det aller siste bilaget som skal føres i 20×1. Hvis dette ikke blir bokført kommer inngående balanse 1.1.20×2 ikke til å stemme. Da blir du tvunget til å gjøre en korreksjon i 20×2, men får uansett problemet med feil tall i fjorårskolonnen i regnskap og næringsoppgave i fanget. Og dette ønsker du definitivt ikke!

Hva resultatdisponeringen innebærer

Debetsaldi har pluss-fortegn, mens kreditsaldi har minus-fortegn. Når du tar alle resultatkonti (i.e. konti med nummer 3000 – 9999) på slutten av året, skal summen av disse være kr. 0,00. Det er dette som gjør at balansen stemmer og summen av alle balansekonti  blir kr. 0,00.

Kanskje bruker du et regnskapssystem som automatisk overfører «udisponert resultat» i resultatregnskapet til «periodens resultat» i balanseregnskapet. Dette er ingen reell bokføring, og hjelper deg ikke. Snarere tvert i mot, så kan den lure deg til å tro at alt er i orden.

Resultatdisponering i aksjeselskaper

Vanligste poster i et aksjeselskaps årsoppgjørsdisposisjoner er:

  1. Overføring av årsresultatet til annen egenkapital
  2. Utbyttedisponering overføres til konto  i balansen for Avsatt utbytte
  3. Årets beregnede skatter overføres til konto i balansen for Betalbar skatt

Vi må ta og behandle postene i korrekt rekkefølge. Derfor må vi ta 3 først, deretter 2 for så å ta post 1 helt til slutt.

3. Betalbar skatt

Resultatet skal disponeres etter at alle ordinære bilag er bokført. Da er det lett å finne årsresultat før skattekostnad. Skatt av årets resultat skal avsettes for i regnskapet. Det betyr at du tar utgangspunkt i årets bokførte overskudd før skattekostnad og korrigerer for ikke-skattepliktige inntekter, ikke-fradragsberettigede kostnader og evt. fremførbart underskudd fra tidligere år. Også andre poster, som for eksempel endring i midlertidige forskjeller, kan du måtte korrigere for.

Det beste er å sette opp et utkast til næringsoppgave 2 hvor også side 4 fylles ut. Da finner du skattepliktig overskudd. Skattesatsen for 2017 er 24 % av årets skattemessige overskudd. Er skattbart overskudd 100.000, skal det avsettes kr. 24.000 til betalbar skatt på årets overskudd.

EDIT: Skattesatsen har gradvis blitt redusert de senere årene, og er for 2018 = 23%.

Bokføringen gjøres slik:  31.12.20×1 «Beregnet skatt av årets overskudd» kr. 24.000  Debet 8300 «Betalbar skatt» og Kredit 2510 «Betalbar skatt, ikke utlignet».

2. Utbyttedisponering

Hvor stor beløp som maksimalt kan deles ut i utbytte reguleres av aksjelovens § 8-1.

Disponeringen av utbytte foregår ved at beløpet avsettes til en balansekonto for Skyldig utbytte. Sett at det 31.12.20×1 lovlig kan avsettes utbytte på kr. 95.000, men at styret i aksjeselskapet har bestemt at det skal avsettes kr. 40.000 i utbytte for 20×1.

Bokføringen gjøres slik:  31.12.20×1 «Avsatt til utbytte» kr. 40.000  Debet 8920 «Avsatt utbytte» og Kredit 2800 «Avsatt utbytte».

1. Overføring av årets resultat til Annen egenkapital

I utgangspunktet skal dette være en enkel beregning og en like enkel bokføring. Det er bare å summere opp alle resultatkonti og se hva som mangler for at summen skal bli kr. 0,00.

Bruker du det supre regnskapssystemet iExcel Regnskapsbok Premium 20×1, kan du merke alle 20×1-saldi i Saldobalansen og få opp beløpet nederst på skjermen.

2016-02-25 Årets ovesrkudd

 

 

 

 

 

Her er altså kun resultatkonti merket – og beløpet er kr. 33.080. Ta med desimaler om beløpet er med desimaler.

Bokføringen gjøres slik:  31.12.20×1 «Årets overskudd til Annen egenkapital» kr. 33.080  Debet 8920 «Avsatt utbytte» og Kredit 2800 «Avsatt utbytte».

 

 

 

 

About the Author Sigurd Renander

Sigurd Renander her, jeg er statsautorisert revisor i iExcel AS, og utvikler den mest fleksible og praktiske programvare for regnskap i mindre bedrifter og organisasjoner. Jeg gir nybegynnere råd og mer avanserte brukere tips slik at de bedre kan lykkes med bokføringen. Systemene er tilgjengelig på www.iexcelbooks.no

Leave a Comment: