Årsavslutning/disponering av resultat 2013

Regnskapet må balansere

Her kan du lese hvordan du bokfører den siste posteringen i regnskapet for 2013.

Dette må gjøres riktig for at Inngående Balanse 2014 skal stemme.

Debet-Kredit må stemme separat for Resultat og Balanse
At saldobalansen går i null er absolutt ingen garanti for at resultatet er disponert riktig. Beste forståelsen for resultatdisponeringen får du om fokuserer på kontiene 1000 – 2999 (BALANSEKONTI) helt isolert. Disse skal gå i NULL. Bruker du iExcel Regnskapsbok Premium, kan du merke alle tallene i Saldobalansen for disse kontiene, og nederst til høyre på skjermen får du opp summen. Etter at resultatet er disponert korrekt skal beløpet være 0,00.

Bruker du en annen regnskapsløsning kan du eksportere eller kopier tallene i saldobalansen til et Excelregneark, og la Excel ta summeringen for deg. Sett at du fikk opp et beløp på +2000 som summen av balansekonti: Da vet du at du mangler en KREDIT- postering på kr. 2.000. Denne kreditposteringen skal føres på Egenkapitalen. Siden Egenkapitalkonti er Kreditkonti, vil en Kreditpostering øke Egenkapitalen. Dermed forstår du også at det er snakk om et overskudd.

Gjør du det samme for konto 3000 – 9990 (Resultatkonti) så skal du finne ut at summen av alle konti er MOTSATT av det beløpet du fikk for Balansekontiene. Ellers ville ikke saldobalansen stemt (dvs. gått i null). Får du opp et beløp på -2000 ved å summere alle resultatkontiene, forstår du at inntektene er større enn kostnadene. Du mangler en DEBET-postering på kr. 2.000 for å få resultatet til å være disponert.

Overskudd:
Debet 8960 Overføring til annen egenkapital
Kredit 2050 Annen egenkapital

Underskudd:
Debet 2050 Annen egenkapital
Kredit 8970 Overføring fra annen egenkapital
Spesielt for personlige foretak:

I personlige foretak skal ikke skatter bokføres i resultatregnskapet, og skal heller ikke avsettes for. Skatter er eierens personlige sak, og skal i utgangspunktet belastes konto 2060 Privatkonto (eller evt. separat konto for eiers skatt).

Personlige foretak skal ha minimum 2 egenkapitalkonti:  2050 Eierens Kapital (Kapitalkonto) og 2060 Privatkonto. Det kan være greit å holde seg til færrest mulig konti, og derfor kun ha disse to. Ved årsavslutningen skal overskudd/underskudd i henhold til resultatregnskapet overføres til 2050 Kapitalkonto. Konto 2060 skal i tillegg overføres til konto 2050 Kapitalkonto. Etter at årsoverskuddet er disponert skal altså kapitaloverføringen fra privatkonto også være gjort. Konto 2060 skal etter dette være kr. 0,00, og summen av alle balansekonti skal være 0,00.

Spesielt for Aksjeselskaper:

Hvis aksjeselskapet har skattepliktig overskudd, skal det avsettes for skatter før resultatet disponeres. Om styret foreslår utbytte, skal også dette avsettes for. Bokføringen av avsetning til skatter og utbytte bokføres slik:
Skatter:
Debet 8300 Betalbar skatt (Kostnad)
Kredit 2510 Betalbar skatt, ikke utlignet (Gjeld)

Utbytte:
Debet 8920 Avsatt utbytte (Kostnad)
Kredit 2800 Avsatt utbytte (Gjeld)

 

Alle eksemplene er basert på iExcel Regnskap sin kontoplan. iExcel tilbyr rimelige modeller for regnskapsføring, fakturering og lønnskjøring i Excel-regneark.

About the Author Sigurd Renander

Sigurd Renander her, jeg er statsautorisert revisor i iExcel AS, og utvikler den mest fleksible og praktiske programvare for regnskap i mindre bedrifter og organisasjoner. Jeg gir nybegynnere råd og mer avanserte brukere tips slik at de bedre kan lykkes med bokføringen. Systemene er tilgjengelig på www.iexcelbooks.no

Leave a Comment:

2 comments
Add Your Reply